۱۴۰۱ يکشنبه ۳ مهر
امور پرستاری

 

مدیر امور پرستاری: آقای پرویز کیانی  
 
 
شرح وظایف اداره پرستاری
 • بازدید و بازرسیاز تکتک‌ بخشهای مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستانهای شبکههای‌ تابعه در خصوص‌ ارزشیابی فعالیتها و مراقبتهای پرسنل پرستاری 
 • بررسی مسائل ، مشکلات ، نقایص‌ وکمبودها همراه با مترون یا سوپروایزر مربوطه بصورت‌ دورهای و ارائه نتیجه بازدید بصورتگزارش به معاونت‌ محترم درمان و دارو
 • ‌ مکاتبه با واحدها در موارد وجود نقصدر جهت رفع آنها بررسی
 • ارزیابی برنامههایکشیک‌ پرسنل‌ پرستاری دفاتر پرستاری‌ مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستانهای‌ تابعه‌ شبکهها که‌ در هر روز یا ماهانه به این اداره ارسال‌ میگردد 
 • مکاتبهیا تماس با مترونها در موارد لزومبررسیو برآورد نیاز مراکز و شبکهها به پرسنل پرستاری طرح و اعلام به معاونت محترم پشتیبانی برای فصول‌ مختلف سال جهت انعکاس‌ به وزارت‌ متبوع و جذب‌ نیروهای موردنیاز
 • بررسیتقاضاهای تغییر عنوان‌ و پست، انتقالات، جابجاییها، مأمور بخدمتو پرسنلپرستاریواعلامنظر بهمعاونتمحترمدرمان
 • بررسی و جمعآورینیازهایآموزشی پرسنل‌ پرستاری واحدها و ارسالآن بهمعاونت آموزشی‌ دانشکده‌ جهت برگزاری بازآموزی‌ یا اعزام نیرو به آموزشهای ضمن خدمت‌ 
 • شرکتدر جلسات، کارگاههایآموزشی، کنفرانسها، همایشها و یا اعزامپرسنلپرستاریازواحدهایمختلفبهموارد یاد شده
 • هماهنگی‌ و تدارک لازم جهت برگزاری‌ مراسم روز پرستار و انتخاب‌ و معرفی پرستاران نمونه بصورت استانی‌ و گزارش فعالیت انجام یافته به اداره‌ کل وزارت متبوع
 • تشکیل جلسات با مترونهای مراکز آموزشی‌ و درمانی و بیمارستانها برایتبادلنظر در مسائلو مشکلات پرسنل پرستاری
 • جمعآوریو بررسیآمار و اطلاعاتپرسنلپرستاریتمامیواحدها بطور ماهانه
 • بررسی و رسیدگی به‌ شکایات و مکاتبات‌ پرسنل پرستاری و اعلامنظر در موارد لزوم
 • پیگیری‌ و اقدامدر مورد نامههای ارجاعی توسط مافوق

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/09/09
تعداد بازدید:
3371
Powered by DorsaPortal