۱۴۰۲ جمعه ۷ مهر
معرفی

سکینه رضایی
سوپروایزر آموزشی بیمارستان آیت‌الله خویی (ره)
کارشناس ارشد مراقبت‌های پرستاری ویژه
شماره تماس داخلی: 2268
 
اهم شرح وظایف سوپر وایزر آموزشی :

سوپر وایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی وپژوهشی پرستاری مرکز آموزشی درمانی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد. شرح وظایف سوپروایزر آموزشی براساس اصول مدیریت با تکیه بررعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرایند پرستاری واستاندارهای مراقبتی به شرح زیر می باشد:

شرح وظایف:

1. تعیین اهداف آموزشی ( کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت)

2. تعیین نیازهای آموزشی ( مددجو و خانواده ، رده های مختلف کادر پرستاری و مامائی و کارکنان جدید الورود )

3. تعیین اولویتهای آموزشی و تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی

4. اجرای برنامه های آموزشی با همکاری ومشارکت سایر گروهها

5. تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخشهای مرتبط

6. تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویان

7. هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروههای پرستاری

8. پیشنهاد تهیه کتب ، مجلات ، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری

9. هماهنگی جهت تشکیل و شرکت در کلاسهای آموزش مداوم و برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط

10. پیشنهاد ایجاد زمینه‌های تشویقی جهت مشارکت فعال پرسنل در فعالیت های آموزشی و پژوهشی

11. همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی کارکنان و مددجویان

12. همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت در امر آموزش

13. همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش

14. برنامه ریزی و شرکت فعال در سمینارها ، کنگره ها جهت ارائه روشهای اثر بخش و موثرتر در ارائه خدمات پرستاری

15. ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید ( به شکل کنفرانس ، جزوات / پمفلت و ... )

16. همکاری و مشارکت در انجام طرح های پژوهشی

17. هدایت و آموزش کارکنان در راستای :
الف حسابرسی کیفی خدمات پرستاری
ب ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات
ج- ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو و خانواده

18. هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط

19. هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات ، پوسترها ، فیلم ها و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان

20. ثبت و گزارش و پاسخگویی کلیه فعالیت های آموزشی به مدیر خدمات پرستاری

21. کنترل و نظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب

22. کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحدها

23. ارزیابی اثربخشی آموزش های انجام شده از طریق :

-
کنترل حسابرسی کیفی خدمات ارائه شده

-
بررسی رضایتمندی مددجویان

-
بررسی رضایتمندی کارکنان پرستاری

24. کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری ( در شیفت ها ی مختلف ) در برنامه های آموزشی براساس سرانه آموزش پرستاری

25. مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان


اهداف واحد آموزش:

اهداف کلی:
ارتقا مستمر سطح آگاهی و توانمندی های علمی و عملی کارکنان

اهداف اختصاصی:
برنامه ریزی در خصوص رفع نیازهای آموزشی کارکنان

برنامه های آموزشی در راستای محور مدیریت و آموزش کارکنان جهت ارتقاء سطح توانمندی علمی و عملی کارکنان

افزایش انگیزه کاری کارکنان جهت شرکت در کلاس های آموزشی در راستای محور مدیریت و آموزش کارکنان
اثربخشی آموزش های انجام شده از طریق بررسی کنترل و حسابرسی کیفی خدمات ارائه شده، بررسی رضایت مندی مددجویان ، بررسی رضایت مندی کارکنان

ارتقاء کیفیت برنامه ریزی آموزش بدو خدمت جهت پرسنل جدیدالورود و سنجش توانمندی اولیه در راستای محور مدیریت و آموزش کارکنان

تاریخ به روز رسانی:
1400/10/13
تعداد بازدید:
818
Powered by DorsaPortal