۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۸ خرداد
معرفی واحد

مدیر امور آزمایشگاه ها : دکتر محمد آذرسا

 
 کارشناس امور آزمایشگاه ها: مریم الهوردی پور
 
 
 
" شرح وظایف مدیریت امور آزمایشگاه ها در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت "

1 - مدیریت شبکه ارائه خدمات آزمایشگاهی به منظور دسترسی آسان و به هنگام گیرندگان خدمت، به خدمات آزمایشگاهی با کیفیت و مورد نیاز نظام سلامت

2 - پشتیبانی از استقرار استانداردهای کیفیت در همه آزمایشگاهها در حوزه ها و سطوح مختلف ارائه خدمت، به منظور ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی، استانداردسازی و اعتباربخشی

3 - ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت کارکنان، بیماران، مراجعه کنندگان و نیز حفظ نمونه های ارسالی به منظور پیشگیری از خطرات زیستی و آلودگی فرد، جامعه و محیط زیست در راستای استقرار برنامه ارزیابی و مدیریت خطر زیستی و برنامه ایمنی و امنیت زیستی آزمایشگاه

4 - برنامه ریزی جهت نظارت مستمر و ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های تحت پوشش دولتی و غیر دولتی از طریق ایجاد سیستم های نظارتی موثر و پیگیری عدم انطباق ها جهت انجام اقدامات اصلاحی اثر بخش

5 - نظارت بر مسئولیت و حسن اجرای استانداردهای مصوب فضا، تجهیزات، کارکنان و ایمنی در آزمایشگاه های تحت پوشش

6 - برنامه ریزی و برگزاری کلاس های آموزشی جهت آموزش و ارتقاء توانمندی کلیه کارکنان آزمایشگاهها در زمینههای مرتبط

7 - آموزش مسئولین فنی و سوپروایزرها در خصوص چک لیست طرح تحول سلامت

8 - تشکیل کمیسیون قانونی آزمایشگاه ها جهت بررسی پرونده های متقاضیان از طریق سامانه صدور پروانه ها

9 - بررسی پرونده های کمیسیون قانونی آزمایشگاه ها و بازدید از محل آزمایشگاه های جدید التاسیس یا جابجائی بر اساس الزامات فضا، تجهیزات و نیروی انسانی ارسالی از آزمایشگاه مرجع سلامت

10 - تمدید و صدور پروانه های تاسیس و مسئول فنی آزمایشگاه ها

11 - برنامه منظم و دورهای جهت پایش و ممیزی مراکز تولید کننده / توزیع کننده وسایل تشخیص آزمایشگاهی و کیت ها

12 - ایجاد ارتباط و هماهنگی با سازمان ها، معاونت ها، ادارات، واحدها و بخش های مرتبط

13 - جمع آوری و به روز رسانی مستمر داده های مرتبط با منابع انسانی و تجهیزاتی و دامنه فعالیت و عملکرد هر یک از آزمایشگاه ها در طرح تحول نظام سلامت، تجزیه و تحلیل آن به منظور انجام اقدامات اصلاحی مناسب

14 - تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق گیرندگان خدمات شبکه درون دا نشگاهی و بررسی، رسیدگی به شکایات امور تخصصی و علمی آزمایشگاه ها و گیرندگان خدمت در خصوص تعرفه و خدمات مناسب

15 - جلوگیری از اعمال پزشکی غیر مجاز

16 - مشاوره و همکاری با آزمایشگاه های تابعه تحت پوشش

17 - نیاز سنجی تجهیزات مراکز دولتی

18 - برآورد نیرو و توزیع نیروهای طرحی و نیروهای استخدامی در مراکز درمانی تحت پوشش

19 - بررسی و رسیدگی به شکایات مطروحه از سوی گیرندگان خدمت

20 - پاسخگویی به کلیه مکاتبات ارسالی

21 - پاسخگویی و مشاوره از طریق تلفن

اهداف کلی مدیریت امور آزمایشگاه ها در راستای نقشه راه آزمایشگاه در سند درمان 1404 "

1 - تضمین کیفیت ارائه خدمات آزمایشگاهی، استانداردسازی و اعتباربخشی

2 - مدیریت شبکه ارائه خدمات آزمایشگاهی

3 - ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت کارکنان، بیماران، مراجعه کنندگان و نیز حفظ محیط زیست در راستای استقرار برنامه ارزیابی و مدیریت خطرزیستی و برنامه ایمنی و امنیت زیستی آزمایشگاه

4 - دسترسی به خدمات آزمایشگاهی به هنگام، با کیفیت و مورد نیاز نظام سلامت در مواجهه با حوادث، بلایا و فوریت ها

5 - مدیریت منابع انسانی

6 - مدیریت وسایل تشخیص آزمایشگاهی پزشکی (IVD)

7 - اخلاق در آزمایشگاه های پزشکی

8 - نظام مدیریت یکپارچه داده ها و اطلاعات آزمایشگاه های پزشکی

9 - حفظ سطح سلامت افراد جامعه با اجرای برنامه کاهش آسیب، در راستای ارائه خدمات آزمایشگاهی مناسب و به هنگام در برنامه پدافند غیرعامل

10 - ساختار سازمانی و مدیریتی آزمایشگاه های پزشکی

11 - مدیریت بهره برداری در آزمایشگاه پزشکی

12 - مدیریت منابع مالی و مشارکت بخش غیر دولتی و احصاء هزینه تمام شده خدمات آزمایشگاهی در هر مرکز درمانی/ آموزشی درمانی

13 - توسعه و پژوهش
 
 
شرح وظایف مسئول فنی آزمایشگاه :
 
ابلاغ شده از اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش
 
1-ایجاد هماهنگی لازم بین واحدها و بخش های مختلف
2-ممانعت از تحمیل هزینه ها و خدمات غیر ضروری به بیماران
3-شناسایی منابع بالقوه بروز خطا در واحدهای مختلف آزمایشگاه و برنامه ریزی جهت اقدامات پیش گیرانه
4-برقراری ارتباط موثر با کارکنان آزمایشگاه، کارکنان گروه پزشکی و بررسی میزان رضایت، نظرسنجی و رسیدگی به شکایت کلیه دریافت کنندگان خدمات آزمایشگاه
5-اقدام و نظارت بر پذیرش بیماران و ارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانسی
6-نظارت بر اجرای دقیق برنامه کنترل کیفی داخلی و خارجی و انعکاس و نگهداری آنها
7-نظارت بر نحوه انتخاب و پایش عملکرد آزمایشگاه های ارجاع
8-جمع آوری و ارائه و گزارش و ارسال اطلاعات و آمار مربوط به خدمات کمی و کیفی به مراجع ذیربط و همکاری با مراکز بهداشتی در خصوص
کلیه اطلاعات درخواست شده توسط سیستم نظارت بر امور آزمایشگاه ها و نظام مراقبت از بیماری ها در هر زمان و شرایط تعیین شده
9-اجرای برنامه های آموزشی و ارزیابی صلاحیت عملکرد کارکنان در بدو خدمت و بطور دوره ای
11- نظارت بر عملکرد کیفی کارکنان در سطوح کاری مختلف در آزمایشگاه
12-نظارت بر فعالیت های کنترل و نگهداری و ارزیابی کیفیت عملکرد تجهیزات و وسایل و فرآورده های تشخیصی
13-اطمینان از تامین فضای کاری مناسب از نظر امکان انجام فعالیت ها با کیفیت مطلوب و رعایت ملاحظات ایمنی
14-اطمینان از تامین ایمنی کارکنان در برابر مخاطرات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک
15-نظارت بر فعالیت های قبل از انجام آزمایش، شامل پذیرش، جمع آوری و آماده سازی و انتقال نمونه
16- نظارت بر رعایت و اجرای اصول مستندسازی در آزمایشگاه، شامل تدوین مدارک و نگه داری سوابق
17- اطمینان از فراهم بودن تجهیزات با توجه به انواع آزمایش ها و طیف خدمات ارائه شده در آزمایشگاه
18- اختیار تفویض هر یک از مسئولیت های فوق به افراد ذیصلاح و مورد تایید. لازم به ذکر است که در هر حال مسئولیت کلیه فعالیت های انجام شده در آزمایشگاه به عهده مسئول فنی است.
19-رعایت قوانین و مقررات وزارت
20- جلوگیری از اعمال پزشکی غیر مجاز
21- حضور فعال در آزمایشگاه در ساعات مندرج در پروانه
22- رسیدگی به شکایات در مورد امور تخصصی وعلمی آزمایشگاه و پاسخگویی به مراجع ذیربط نظیر وزارت، مراجع قضایی، نظام پزشکی و غیره
23-امضاء و ممهور نمودن برگه جواب های آزمایش ها با در نظر گرفتن کلیه شرایط علمی و فنی
24-مسئولیت کلیه فعالیت های تخصصی و فنی انجام شده در آزمایشگاه
25- تعیین اهداف، دامنه کاری و طیف فعالیت های آزمایشگاه متناسب با مدرک تحصیلی مسئول یا مسئولین فنی
26- تقسیم کار و تعیین شرح وظایف و اختیارات کلیه کارکنان فنی و تعیین جانشین برای تمامی فعالیت ها
27- نظارت بر روند انجام آزمایش و اطمینان از بکارگیری روش های معتبر و صحه گذاری شده جهت انجام آزمایش ها و اجرای برنامه های کنترل
کیفی داخلی و شرکت در برنامه ارزیابی کیفی خارجی
28- نظارت بر فعالیت های پس از انجام آزمایش و گزارش نتایج و در موارد مقتضی، ارائه توصیه های لازم در برگه گزارش
29-برنامه ریزی و پی گیری جهت انجام اثربخشی اقدامات اصلاحی از طریق بازرسی و ممیزی دوره ای در آزمایشگاه و با دریافت پس خوراند از
مسئولین واحدها یا کارکنان فنی و نگهداری مستندات مربوطه
30- در زمان عدم حضور مسئول فنی، پذیرش و انجام آزمایشها توسط افراد ذیصلاح قابل انجام بوده، ولی صرفا جواب آزمایش های اورژانسی با قابل ارائه به بیمار است.  این جواب گزارش اولیه بوده و گزارش نهایی پس از تایید مسئول فنی ارائه خواهد شد .
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/12/07
تعداد بازدید:
826
Powered by DorsaPortal