۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۸ ارديبهشت
واحد ارزشیابی و اعتبار بخشی

نام نام خانوادگی مسئول: دکتر حسن محمد امینی

 
 
معرفی واحد:

تعالی خدمات بالینی در مفهوم کلی به معنای ارتقای کیفیت خدمات بالینی و افزایش پاسخگویی ارائه دهندگان و متولیان امر سلامت در قبال کیفیت خدمات ارائه شده به مردم است. تعالی خدمات بالینی به مجموعه برنامه‌ها، استراتژی‌ها و اقداماتی گفته می‌شود که هدف از آنها استانداردسازی و ارائه خدمات بالینی با بیشترین اثربخشی و کمترین هزینه و عوارض ممکن می‌باشد.تعالی خدمات بالینی شامل دو بخش است:

1. توسعه دانش نظری مشتمل بر مدیریت دانش در عرصه بالینی

2. برنامه‌ریزی‌‌های اجرایی و عملیاتی ارتقای کیفیت فرآیندها و پیامدهای بالینی
از سوی دیگر اداره اعتباربخشی با هدف پیاده سازی استاندارد های اعتبار بخشی در بیمارستانها و سایر مراکز تابعه در راه دستیابی به بالاترین سطح کیفیت و رضایتمندی گیرندگان و ارائه دهندگان خدمات بالینی و مراقبتی ،با برنامه های تعالی خدمات بالینی ادغام و در راستای رسالت و چشم انداز حوزه درمان و همگام با اهداف کلان ابلاغی و استراتژیهای تدوین شده گام بر میدارد.
اداره اعتبار بخشی پس از احیا دانشگاه، مجددا در شهریور ماه 1392 تشکیل و شروع به فعالیت نمود هدف اصلی این اداره پیاده سازی استاندارد های اعتبار بخشی در بیمارستانها و سایر مراکز تابعه می باشد و در راه دستیابی به این مهم از طریق برگزاری برنامه های آموزشی عمومی و اختصاصی سعی و تلاش می نماید.
 
خط مشی اعتبار بخشی بیمارستانها: 

·    اداره اعتبار بخشی معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در راستای برنامه   استراتژیک دانشگاه و مدیریت ارائه خدمات درمانی در مناطق تحت پوشش به­منظور ارتقای کیفیت خدمات با   استفاده از دستورالعمل اعتبار بخشی بیمارستانها و سایر بخشنامه ها و دستورالعمل ها اهداف زیر را دنبال    می ­کند:

· ارتقاء مستمر کیفیت برنامه­ریزی، هماهنگی و اعتبار بخشی بیمارستانها

· افزایش سطح دسترسی آحاد مردم به خدمات درمانی مناسب با استفاده از ابزار اعتبار بخشی

· ارتقای مستمر توانمندی روسا، مدیران و کارکنان بیمارستانها از طریق آموزش های مستمر

· افزاش رضایتمندی مشتریان

· افزایش رضایتمندی کارشناسان

· افزایش سطح دانش ومهارت کارشناسان از طریق برگزاری آموزش های مستمر

اعتقادات و باورها:

· اعتبار بخشی عادلانه بیمارستان‌ها

· پایبندی به اصول علمی و استانداردها

· ارائه خدمات موثر و کارآمد

تمرکز بر سه محور:

· مشتری مداری

· ارتقاء مستمر با هدف افزایش رضایتمندی مشتریان خود و بیمارستان‌ها

· ​پایبندی به اصول و ارزش ­ها و کرامت انسانی و حقوق مشتریان

اهم وظایف و فعالیت ها:

· برنامه ریزی سالیانه جهت انجام اعتبار بخشی مراکز و موسسات درمانی تابعه دانشگاه

· نظارت بر اجرای صحیح ضوابط و استانداردهای تعیین شده از طریق اعتبار بخشی مداوم مراکز و موسسات

· ارتباط و هماهنگی با دفتر اعتبار بخشی موسسات درمانی وزارت متبوع بمنظور اخذ و کسب آخرین دستورالعمل های مربوطه

· رسیدگی به شکایات واصله در خصوص اعتبار بخشی بیمارستانها از سوی ارگانهای مختلف

· برنامه ریزی جهت آموزش مسئولین مراکز و موسسات درمانی به منظور اجرا و پیاده نمودن ضوابط اعتبار بخشی

· نظارت بر ارائه طرحهای پیشنهادی و اصلاحی فرم استاندارد اجرایی اعتبار بخشی به دفتر ارزشیابی وزارت متبوع

· تهیه و تنظیم گزارش از فعالیتها و نحوه پیشرفت امور و ارائه مشکلات موجود به مقام مافوق

· برنامه ریزی جهت آموزش کارشناسان ارزشیابی جهت ارتقاء سطح علمی آنان و همچنین پژوهش در زمینه های مختلف اعتبار بخشی

· برنامه ریزی جهت برگزاری کنفرانسها و کارگاههای آموزش علمی و عملی برای کارشناسان اعتبار بخشی

· تحقیق و بررسی، ایجاد و اصلاح استانداردهای کاربردی در رابطه با اعتبار بخشی بیمارستانها

اهم برنامه ها و فعالیت های جاری :

1- برنامه استراتژیک و عملیاتی

· بازنگری سند راهبردی و برنامه استراتژیک حوزه درمان، درصورت تغییر سیاست های کلان در راستای برنامه ششم توسعه و اسناد بالادستی

· هماهنگی و برگزاری جلسات تدوین ، پایش و آسیب شناسی برنامه های استراتژیک و عملیاتی در معاونت

· هماهنگی و پی گیری کلیه امور مربوط به برنامه های عملیاتی با حوزه های ستادی وزارت متبوع، ستاد دانشگاه و معاونت / واحد مربوطه در جهت جاری سازی برنامه عملیاتی و نظام پایش آن

· جمع آوری و تلفیق برنامه های عملیاتی واحدهای زیر مجموعه جهت تدوین برنامه عملیاتی معاونت

· ابلاغ قوانین و مقررات شیوه نامه ها و دستورالعمل ها در خصوص برنامه ریزی به واحدهای تحت پوشش

· پاسخ گوئی و رفع سوالات و مشکلات واحدهای تابعه در خصوص برنامه ریزی عملیاتی

· برگزاری منظم جلسات هم اندیشی با مسئولین پایش فعالیتها در خصوص پیشرفت آنها و ارسال صورتجلسات به ستاد برنامه دانشگاه

· برگزاری جلسات اموزشی در خصوص تدوین و پایش برنامه عملیاتی برای واحدهای زیر مجموعه معاونت

· تهیه و تدوین گزارشهای مرتبط با برنامه راهبردی و عملیاتی

· کنترل سامانه پایش از نظر صحت ثبت پیشرفت ، بارگذاری مستندات و ثبت و ثبت دلایل انحراف فعالیتها

· اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در تمامی سطوح معاونت در خصوص برنامه عملیاتی

· شرکت در جلسات ستاد پایش دانشگاه و ارائه اطلاعات و مستندات مربوطه

· همکاری و تعامل مستمر با مدیر پایش و ستاد برنامه دانشگاه

· انجام کلیه امور محوله از طرف مدیر پایش برنامه های عملیاتی دانشگاه

2- برنامه ارتقاء هتلینگ بیمارستانی

· هماهنگی و تعامل با رابطین برنامه هتلینگ مراکز و بیمارستانهای تابعه

· هماهنگی و پی گیری کلیه امور مربوط به برنامه هتلینگ با حوزه دفتر فنی معاونت توسعه دانشگاه جهت اجرای بهینه و پیاده سازی برنامه

· جمع آوری و تلفیق گزارشات پیشرفت واحدهای زیر مجموعه جهت تدوین گزارش تجمعی میزان پیشرفت برنامه هتلینگ

· ابلاغ قوانین و مقررات، شیوه نامه ها و دستورالعمل ها در خصوص ضوابط و استانداردهای اجرائی هتلینگ به مراکز تابعه

· پاسخ گوئی و رفع سوالات و ابهامات واحدهای تابعه در خصوص ضوابط اجرائی حیطه های هتلینگ

· تهیه و تدوین گزارشهای مرتبط با برنامه ارتقاء هتلینگ

· کنترل سامانه HSE از نظر صحت ثبت پیشرفت ، بارگذاری مستندات و ثبت اطلاعات مندرج

· ثبت گزارشات و روند پیشرفت برنامه در سامانه مدیریت تعالی خدمات بالینی معاونت درمان وزارت متبوع

· نظارت بر روند اجرا و پیشرفت برنامه هتلینگ در مراکز تابعه و تهیه گزارش مربوطه

· همکاری و تعامل مستمر با دبیرخانه تحول نظام سلامت دانشگاه

3- برنامه اعتباربخشی بیمارستانی

· برنامه ریزی سالیانه جهت انجام اعتبار بخشی ادواری مراکز و بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه

· نظارت بر اجرای صحیح ضوابط و استانداردهای تعیین شده از طریق اعتبار بخشی مداوم مراکز و بیمارستانها

· ارتباط و هماهنگی با وزارت متبوع به منظور اخذ و کسب آخرین دستورالعمل های مربوطه

· ارجاع اعتراضات واصله در خصوص اعتبار بخشی بیمارستانها به وزارت متبوع

· برنامه ریزی جهت آموزش مسئولین مراکز و بیمارستانها به منظور اجرا و پیاده نمودن ضوابط اعتبار بخشی

· نظارت بر ارائه طرحهای پیشنهادی و اصلاحی فرم استاندارد اجرایی اعتبار بخشی به دفتر اعتباربخشی وزارت متبوع

· تهیه و تنظیم گزارش از فعالیتها و نحوه پیشرفت امور و ارائه مشکلات موجود به مقام مافوق

· برنامه ریزی جهت آموزش کارشناسان اعتباربخشی جهت ارتقاء سطح علمی آنان و همچنین پژوهش در زمینه های مختلف اعتبار بخشی

· برنامه ریزی جهت برگزاری کنفرانسها و کارگاههای آموزش علمی و عملی برای کارشناسان اعتبار بخشی

· تحقیق و بررسی، ایجاد و اصلاح استانداردهای کاربردی در رابطه با اعتبار بخشی بیمارستانها

4- برنامه آموزش و توانمند سازی کارکنان

· مدیریت آموزش (نیاز سنجی، اجرا، ارزیابی و ارتقاء دانش تخصصی مدیران و کارکنان از طریق آموزشهای حضوری و غیر حضوری)

· مشارکت در تهیه، تایید بسته های آموزشی الکترونیکی کارکنان

· ابلاغ مجوزهای تایید شده آموزش ضمن خدمت دانشگاه به کلیه واحدهای ستادی و محیطی

· تدوین تقویم آموزشی حوزه درمان

· اطلاع رسانی دوره های آموزشی به کلیه مراکز تحت پوشش

· برگزاری جلسات دوره ای کمیته آموزش ضمن خدمت کارکنان حوزه درمان (بر حسب مورد)

· ثبت اطلاعات دوره های آموزشی در سامانه جام آموزش کارکنان

· تدوین و به روزرسانی بانک مدرسین حوزه درمان

· روزآمد نمودن شناسنامه پرسنلی کارکنان حوزه درمان در سامانه جام آموزش

· مشارکت فعال در جلسات کمیته آموزش و توانمندسازی دانشگاه

· ارزیابی و نظارت بر اثربخشی سطح واکنشی(میزان رضایتمندی فراگیران از دوره های آموزشی برگزار شده)

· ارزیابی و نظارت بر اثربخشی سطح یادگیری(پیش آزمون و پس آزمون دوره های آموزشی برگزار شده)

· ارزیابی و نظارت بر اجرای فرآیند آموزش کارکنان در واحدهای ستادی و محیطی

· مشارکت در توزیع اعتبارات آموزش(حق التدریس مدرسین و.........)

· جمع بندی عملکرد آموزشی ستادی و محیطی و اعلام به دانشکده

 
تاریخ به روز رسانی:
1400/11/17
تعداد بازدید:
325
Powered by DorsaPortal